Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 spotkanie:

Dar Bożego Miłosierdzia

Być może wielokrotnie widzieliśmy obraz, na którym Jezus stoi z uniesioną prawą dłonią, lewą trzymając na sercu, z którego wydobywają się dwa promienie - jeden czerwony, drugi jasnoblady. U dołu obrazu widnieje przeważnie wezwanie: „Jezu, ufam Tobie!”. Obraz został namalowany na wyraźne życzenie samego Jezusa. Polecenie to otrzymała skromna zakonnica, Faustyna Kowalska, obecnie święta.
Od tamtego zdarzenia minęło ponad osiemdziesiąt lat. Orędzie miłosierdzia głoszone jest na całym świecie, co wcale nie oznacza, że dotarło do każdego. Zadajmy sobie pytanie, czy dotarło do nas, czy dotarło do mnie i jak to orędzie Boga Miłosiernego rozumiem i przyjmuję? W „Dzienniczku”
św. s. Faustyny możemy przeczytać taki oto fragment: „Ale przyobiecał Bóg wielką łaskę (…) wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu Moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci jako swej chwały, i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej. Kiedy dusza wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła”.

Miłosierdzie objawione

Przyjście Chrystusa na świat jest szczególnym znakiem i przejawem miłosierdzia Boga wobec świata. Motywem przyjścia Chrystusa na ziemię była miłość Boga do ludzi. W Prologu Ewangelii według św. Jana czytamy słowa: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12) Zaś w Liście św. Pawła do Tytusa znajdujemy słowa: „z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7). To Boże miłosierdzie wyrażające się w zbawieniu człowieka wychwala Święty Jan Paweł II
w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze tam Papież m.in. takie słowa: „Krzyż Chrystusa, w którym Syn, współistotny w Ojcu, oddaje pełną sprawiedliwość samemu Bogu, jest równocześnie radykalnym objawieniem miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła
w dziejach człowieka: na spotkanie grzechu i śmierci” i nieco dalej: „W swym zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę zmartwychwstania przyjął krzyż”.

Dłużnicy miłosierdzia

Jako ludzie wszyscy jesteśmy „odbiorcami Bożego miłosierdzia”. Wszyscy jesteśmy dłużnikami miłosierdzia Bożego. Fakt obdarzenia nas miłosierdziem Bożym rodzi w nas powinność okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. W Piśmie Świętym jest wiele wezwań do okazywania miłosierdzia względem drugich. Jest to najlepsza odpowiedź na dar miłosierdzia przyjmowany od Boga. Oto kilka cytatów:

  • „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36);
  • „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7);
  • „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary ” (Mt 9,13; 12,7)
  • „Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy i miłosierni” (Ef 4,32);
  • „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie” (Kol 3,12).
  • św. Jadwiga Śląska (1174-1243),
  • Stanisława Leszczyńska (1896-1974),
  • św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-97)
  • bł. o. Jan Beyzym SJ (1850-1912).

Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny Święty Jan Paweł II zwracał się do rodaków w czasie Mszy św.
na krakowskich Błoniach: „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich… Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi”. Miłosierdzie możemy wyrażać
w czynie, słowie i modlitwie. Miłosierdzie wyrażone w czynach uznaje się za podstawową, najważniejszą formę świadczenia miłosierdzia. Jako przykład świadkami miłosierdzia są:

Bardzo ważną formą wyrażania miłosierdzia w słowie jest przebaczenie. Św. Augustyn powiedział, że jeżeli przebaczamy drugim, to wtedy jesteśmy najbardziej podobni do Boga, który jest Bogiem miłosierdzia
i przebaczenia. O miłosierdzie trzeba też się modlić. Kiedyś Święty Jan Paweł II pytany przez dziennikarza, o co się modli, odpowiedział krótko: „o miłosierdzie Boże dla świata”.

Jezu, ufam Tobie!

Każdy człowiek potrzebuje płynącego z głębi serca przekonania, że jest coś wart, że jego życie ma sens,
że nie żyje na próżno i wreszcie, że kiedy zrobi coś złego, znajdzie się ktoś, kto mimo wszystko w niego uwierzy, nawet jeżeli on sam przestanie wierzyć w siebie. - „Jezu, ufam Tobie!” - ta sentencja ukazuje głęboką tęsknotę człowieka za bezpieczeństwem i pokojem, za światłem nadziei w ciemnościach lęku upokorzeń i życiowych doświadczeń. Potrzeba nam tej ufności do Jezusa, kiedy cierpimy.   Życie duchowe, które rozwija się w człowieku cierpiącym, nadaje mu wewnętrznego piękna i tajemniczej mocy. Wewnętrzna bowiem dojrzałość i wielkość duchowa uwydatniają się tym bardziej, gdy ujawniają się w sytuacji cierpienia. Tak więc cierpienie może być szansą duchowego wzrostu. Ale - jak uczył Święty Jan Paweł II - prawdziwy sens cierpienia odsłania się dopiero z pomocą wiary.

Papież miłosierdzia

Pontyfikat Świętego Jana Pawła II był bardzo bogaty w różne wydarzenia i dokumenty. Jednym
z charakterystycznych jego przejawów było zwrócenie uwagi na Boże miłosierdzie. Święty Jan Paweł II był jednym z gorliwszych czcicieli i propagatorów jego kultu. Druga encyklika „Dives in misericordia” Papieża Polaka wskazywała na szczególny rys, pod jakim przebiegnie ten pontyfikat. Święty Jan Paweł II ustanowił święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, której objawił się Jezus Miłosierny. Pod koniec pontyfikatu, w 2002 r., w czasie pielgrzymki do Polski, dokonał aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu miłosierdziu. Zapewne wielu z nas ma jeszcze przed oczyma obraz z Watykanu z 2004 r., kiedy to w sobotni wieczór, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, odszedł do domu Ojca ukochany papież Święty Jan Paweł II. Pozostawił nam dar i testament, nam Polakom i wszystkim wierzącym.

Wyrażajmy miłosierdzie w czynach, zacznijmy od najbliższych, bo dla nich i z nimi jesteśmy powołani
do bycia świadkami Jezusa Miłosiernego.

Na podstawie artykułu „Miłosierdzia dar” T.Pluty


Myśli wyszukane o Bożym Miłosierdziu

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.
Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. - Mt 9,13 (por. Oz 6,6)

 kwiatek
 kwiatek

Bóg nigdy nie cofa od nas swojego MIŁOSIERDZIA; choć wychowuje
przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. - 2 Mch 6,16

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia zmaż moją nieprawość! Ps 51,3 .

 kwiatek
 kwiatek

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje,
porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. Prz 28, 13  

Radość serca to bezprzeczny dowód Bożego miłosierdzia.
(Św. Grzegorz I Wielki).

 kwiatek
 kwiatek

Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu twoim się kończy. Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia
i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. - (Św. Faustyna Kowalska)

Cała moja nadzieja nie gdzie indziej, jak w Twoim wielkim miłosierdziu jedynie.
Daj, co nakazujesz i nakaż, czego chcesz. - (św. Augustyn).

 kwiatek
 kwiatek

Miłosierdzie Boże. Na tym właśnie polega miłosierdzie ze strony Boga,
że w swojej hojnej miłości przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy.
Bóg wychodzi do nas, nie pytając się,
czy najpierw się nawróciliśmy. (bp Grzegorz Ryś)

Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek!
Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu,
kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości,
że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego,
czym stwórca nas obdarzył i co nam daje.
Ale Boże miłosierdzie może sprawić,
aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia,
może przywrócić życie wysuszonym kościom.
- "Urbi et Orbi", Wielkanoc, 31.03.2013. (Papież Franciszek)

 kwiatek
 kwiatek

Skoro miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że wystarczy choćby jedna krótka chwila, byśmy dostąpili jego łaski, to jak możemy być pewni, że człowiek, który wczoraj był grzesznikiem, jest nim i dzisiaj? (św. Franciszek Salezy)

Bądź błogosławiony, Panie, nasz Boże,
Ty, który nasycasz nasze życie i cały świat dobrocią,
łaską, szczodrobliwością i miłosierdziem.
(błogosławieństwo żydowskie)

 kwiatek
 kwiatek

Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną,
z której czerpiemy naczyniem ufności,
a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi.
(św. Bernard z Clairvaux)

Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia.
O jakże wielkie jest Miłosierdzie Boże!
W jednej chwili tak łatwo możemy zatopić nasze grzechy we Krwi Jezusa,
zerwać węzy szatana, wrócić do przyjaźni z Bogiem, odzyskać życie duszy,
a wraz z nim dawną piękność, pokój i dawne zasługi.
(św. Józef Sebastian Pelczar)

 kwiatek
 kwiatek

W codziennym życiu stale nam się zdarzają okazje do wyrzekania się
własnej woli: czasem trzeba zrezygnować ze spotkania z przyjacielem,
wykonać niewdzięczną posługę miłosierdzia, położyć się spać dwie minuty
później lub wstać dwie minuty wcześniej. Mając do wyboru dwie rzeczy,
jesteśmy pewni spełnienia woli Bożej, jeśli wybieramy to,
co nam mniej przypada do gustu. (Św. Jan Vianney)

Jeżeli zachowujemy milczenie, nie zabraknie nam miłosierdzia.
Prośmy Maryję, by nas nauczyła takiego milczenia,
które pomoże nam modlić się oraz słuchać innych i pomagać im tak jak Ona.
Milczenie jest jedną z rzeczy, które pomagają nam żyć wyłącznie dla Chrystusa.
Jeżeli naprawdę rozumiemy milczenie, rozumiemy też modlitwę.
(Matka Teresy z Kalkuty)

 kwiatek
 kwiatek

Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.
(Matka Teresa z Kalkuty)

Znakiem czasu idącym za człowiekiem od wieków jest miłosierdzie Boże,
Boża miłość do człowieka. Jeśli Bóg przyjmuje nas do swego królestwa
pomimo naszych nudnych grzechów, małości i pychy, to czyni to dzięki
swojej miłości i swemu miłosierdziu.
I ten znak Bożego miłosierdzia w naszym codziennym życiu ma być właściwie odczytany i powinniśmy nań odpowiadać miłością i miłosierdziem,
bo i my sami jesteśmy znakami dla drugich,
znakami ustawionymi na ich drogach istnienia.

(Ks. Jerzy Popiełuszko)

 kwiatek
 kwiatek

MIŁOSIERNE uczynki od gniewu Bożego chronią,
długi Bogu wypłacają, potomkom są dobrym dziedzictwem,
majętnościom i domom rozmnożenie,
nadzieją w przygodach. (Piotr Skarga)

BEZ MIŁOSIERDZIA wiara katolicka jako drzewo bez owocu,
nadzieja jako najemnik bez roboty, miłość jak matka bez dzieci,
modlitwa jak ptak bez skrzydeł, post jako potrawa bez soli.

(Piotr Skarga)

 kwiatek
 kwiatek

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,
a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom,
którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
(Stefan Wyszyński)

W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu
niech nas podtrzymuje wielka nadzieja pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia Bożego. Pełni zaufania biegnijmy do trybunału pokuty,
gdzie z ojcowskim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili.
Chociaż mamy świadomość naszej niewypłacalności wobec Niego,
to jednak nie powątpiewajmy w uroczyście ogłoszone przebaczenie
naszych błędów. Połóżmy na nich, jak to zrobił Pan, kamień grobowy!.

(Św. Ojciec Pio)

 kwiatek
 kwiatek

Temat przebaczenia jest głównym tematem przewijającym się
w Ewangelii św. Mateusza. Jezus zwiastuje tam nie tylko Boga miłosiernego, lecz i przebaczającego, który obiecuje człowiekowi samoprzebaczenie. Faryzeusze bardzo niezadowoleni są z tego, że Jezus odpuszcza grzechy. Przebaczenie grzechów prowadzi Jezusa na krzyż.
(Anselm Grun OSB)

Chcecie poznać Boga? Zastanawiajcie się nad tą jedną myślą :
„Bóg jest miłosierdziem”.
(Św. Augustyn)

 kwiatek
 kwiatek

Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie,
a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.
(Stefan Wyszyński)

Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.
(Mikołaj Gogol)

 kwiatek
 kwiatek

Bóg kocha jako Miłość, wie jako Prawda, sądzi jako Sprawiedliwość,
panuje jako Majestat, rządzi jako Zasada, czuwa jako Zbawienie,
sprawia jako Cnota, objawia jako Światło,
wspiera jako Miłosierdzie.
(św. Bernard z Clairvaux)

Sprawiedliwość bez miłosierdzia przemienia się w okrucieństwo;
miłosierdzie bez sprawiedliwości prowadzi do rozkładu obyczajów.

(św. Tomasz z Akwinu)

 kwiatek
 kwiatek

Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze!....
Kocha nas wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań.
Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.
(Jan Paweł II)

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże
- owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość
ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.
(Jan Paweł II)

 kwiatek
 kwiatek

Szczęśliwi jesteście jeśli w drugim człowieku umiecie zawsze dostrzec dobro,
i to nawet wtedy gdy pozory świadczą o czymś przeciwnym.
Będziecie uchodzić za naiwnych, lecz miłosierdzie warte jest tej ceny.
(Joseph Folliet)