Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie
 

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
4 marca 2024 r.

Słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża
 
 


 

 

 

 

 

„Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

Słowa te są modlitwą. Powtarzamy je w czasie nabożeństwa Gorzkich żalów, Drogi Krzyżowej, czasem czasie Mszy świętej w Wielkim Poście.

 
 
Słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża

1.    "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"

2.    "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju"

3.    "Niewiasto, oto syn Twój. [ ... ] Oto Matka twoja"

4.    "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?"

5.    "Pragnę"

6.    "Wykonało się"

7.    "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego"

 
1.   "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk 23,34)

Odpowiedzialność za śmierć Jezusa

To, że Jezus przebacza swoim prześladowcom, nie znaczy, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za Jego śmierć. Nie usprawiedliwiają ich nawet dobre intencje, bo przecież niektórzy z nich uważali, że jest bluźniercą czy człowiekiem politycznie niebezpiecznym. Inna jest jednak wina Sanhedrynu, Piłata, Heroda czy kierującego się emocjami tłumu. Zależy ona od stopnia świadomości i wolności w chwili popełniania czynu. Boże przebaczenie gładzi karę wieczną - potępienia w piekle, ale człowiek musi ponieść karę doczesną - czasową na ziemi lub w czyśćcu.

 
 
 
 
 
 

 

 

2. "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23,43)

 

Co sądzić o ludziach nawracających się w ostatniej chwili?

 

Niektórzy ludzie nawracają się pod koniec swego życia, czasem kilka minut przed śmiercią. Posądzamy ich o religijne cwaniactwo. Czy przypadkiem nie zazdrościmy im grzechu i związanej z nim przyjemności? Nie można wykluczyć, że dopiero w chwili śmierci człowiek może uświadomić sobie zło, które uczynił, i szczerze żałować. Zostanie zbawiony, podobnie jak ci, którzy przez całe życie starali się przestrzegać przykazań. W czyśćcu poniesie karę doczesną [czasową] za swoje złe czyny.

 

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

 

Człowiek, który - licząc na Boże miłosierdzie - czeka z nawróceniem aż do śmierci, grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu: "Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego»" (Mk 3, 28-29). Grzech ten nie może zostać odpuszczony, bo człowiek usiłuje wykorzystać dobroć Boga, czyli w istocie nie chce się nawrócić. Przez swoje wyrachowanie zamyka się na Ducha Świętego i Bożą miłość. Jeżeli jednak zrozumie swój błąd i zmieni nastawienie, grzechy zostaną mu przebaczone.

 
3.          "Niewiasto, oto syn Twój. [ ... ] Oto Matka twoja" (J 19, 26-27)

 

Maryja Matką świętego Jana czy całej ludzkości?

Jan wyraźnie zaznacza w swojej Ewangelii, że spełnił polecenie Jezusa i zabrał Maryję do swojego domu, aby zapewnić Jej opiekę i bezpieczeństwo (zob. J 19, 27). Dopiero w XII wieku, przyjmując pogląd Orygenesa, zaczęto interpretować to wydarzenie głębiej: swoimi słowami z krzyża Jezus uczynił Maryję duchową Matką wszystkich ludzi. W osobie umiłowanego ucznia symbolicznie oddał ich pod Jej opiekę.

 
4.           "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mt 27, 46; Mk 15,34)

 

Jezus przywołuje treść Psalmu 22.

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" - to modlitwa Jezusa, będąca cytatem z Psalmu 22., który ma charakter mesjański. Słowa te mają potwierdzić, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, w którym spełniają się proroctwa (zob. Ps 22, 2).

Czy Jezus prosił o pomoc Eliasza?

Aramejskie słowa Eli, Eli, czy też Eloi, Eloi, przez niektórych świadków ukrzyżowania zostały zrozumiane niewłaściwie. Sądzili, że Jezus prosi o pomoc proroka Eliasza, który, według ówczesnych wierzeń, pomagał ludziom w nieszczęściu.

Jezus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek

W jednej Osobie Syna Bożego są dwie natury, Boska i ludzka, ściśle ze sobą związane, nierozerwalne, ale niepomieszane. Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, posiada ludzki rozum i wolę, które są podporządkowane Jego Boskiemu rozumowi i woli (zob. KKK 480-483).

 
 

 

 

5.           "Pragnę"  (J 19,28)

 

W jaki sposób podano Jezusowi napój?

Żołnierze zinterpretowali prośbę Jezusa dosłownie. Sami gasili pragnienie napojem z wody i winnego octu, dlatego dali go rów nież Jezusowi. Podali go na łodydze hizopu, niskopiennej rośliny, rosnącej na murach. Jednak jej łodyga, nieduża i cienka, raczej nie nadaje się do takich celów. Gałązek hizopu Izraelici używali do skrapiania domów krwią baranka paschalnego, a także podczas oczyszczeń i składania ofiar. Niektórzy egzegeci uważają, że w tłumaczeniu popełniono błąd. Nie chodzi o hyssopo - "na hyzopie", ale o hysso - "na włóczni".

 
6.     "Wykonało się" (J 19, 30)

 

Wykonało się!

Tymi słowami [niektóre tłumaczenia Pisma świętego mówią "Dokonało się!"] Ewangelista podkreśla, że Jezus do samego końca zachował wewnętrzną wolność i świadomość; przez cały czas także w ostatnich sekundach życia - akceptował podjętą samodzielnie decyzję zbawienia człowieka przez miłość, której znakiem i dowodem jest męka i śmierć na krzyżu.

 
7. "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego" (Łk 23,46)

 

 

Jezus przywołuje treść Psalmu 31.

 

Słowa Jezusa "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego" nawiązują do Psalmu 31.: "W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!" (w. 6). Treścią Psalmu jest modlitwa człowieka chorego i prześladowanego, który ufając w Boże miłosierdzie, powierza Bogu swoje życie i prosi o ratunek. Jezus w całkowitym zaufaniu oddaje je Ojcu, co jest ratunkiem dla człowieka i początkiem nowego życia dla wszystkich zbawionych.

 

 

O której godzinie umarł Jezus?

 

Dzień u Żydów trwał 12 godzin: od 6.00 do 18.00. Godzina 6.00 była pierwszą godziną dnia, a 18.00 dwunastą. Śmierć Jezusa nastąpiła o godzinie dziewiątej, a więc o 15.00 po południu.

 

 

Znaczenie zjawisk towarzyszących śmierci Jezusa

 

Ewangelista mówi o zaćmieniu słońca, rozdarciu nieba i ciemnościach. Nie można dokładnie określić charakteru tych zjawisk, jednak niewątpliwie były to nadprzyrodzone znaki Bożej interwencji. Są one symbolem sądu Bożego i końca dotychczasowego starotestamentowego porządku. W chwili śmierci Jezusa rozpoczyna się nowy czas. Jego znakami są: nawrócenie złoczyńcy, wyznanie wiary przez setnika i oddanie chwały Bogu, nawrócenie tłumów bijących się w piersi (zob. Łk 23,46).

 

Opracowano na podstawie książki - ks. Eugeniusza Burzyła

 
 

 

 

 

Myśli wyszukane
 


 

Możesz dokonać wszystkiego, czego pragniesz,
jeśli tylko poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu.

Potrzebujecie bowiem wytrwałości , abyście

spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy.

(Hbr 10,36)

 
 

W moim słowniku nie ma słów „nie mogę”, bo wiem,
że Bóg wyposażył mnie we wszystko co potrzebne
do wykonania tego co należy.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

(Flp 4,13)

 
 

 


 


 

Żaden wiatr nie jest dobry dla statku,
który płynie bez celu.

Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie,

do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie

(Flp 3,14)

 
 

Osiągnęlibyśmy znacznie więcej, gdybyśmy
góry nie zakładali, że to niemożliwe.

Co niemożliwe jest u ludzi,

możliwe jest u Boga.

(Łk 18,27)

 
 

 


 


 

Nigdy nie zajdziesz wyżej niż wtedy, gdy klęczysz.

Uniżcie się  przed Panem,

a wywyższy was.

(Jk 4,10)

 
 

Często żałuję, że się odezwałam
nigdy -  że zachowałam milczenie.

Nie uniknie się grzechu w gadulstwie,

kto ostrożny w języku - jest mądry.

(Prz 10,19)

 
 

 


 

 


 

Zmartwienie jest jak bujany fotel.
Daje ci jakieś zajęcie,  lecz donikąd cię nie zawiezie.

Wszystkie troski wasze  przerzućcie na Niego,

gdyż jemu zależy na was.

(1 P 5,7)

 
 

„Nie" -  to jedno z niewielu słów,
których nie sposób źle zrozumieć

Niech wasza mowa będzie:

 Tak, tak, nie, nie.

(M t 5,37)

 
 


 


 

Każdego kogo poznajesz, wie coś, czego ty nie wiesz, a powinieneś.
Ucz się od innych.

Człowiek widzi tylko to, co jest na zewnątrz,

Bóg przenika wzrokiem serca.

Św. Bernard

 
 

Każdy człowiek ma “swoje pięć minut”,
a każda rzecz swoje miejsce.

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona
godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
(Koh 3,1)
 

 


 

 


 

Kto chce wejść na drabinę,
musi zacząć od najniższego szczebla.

 

.. lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto chciałby być pierwszym niech będzie niewolnikiem waszym

(Mt 20,26-27)
 

Sukces, to móc przyjść do domu, złożyć głowę
Na poduszce i spać spokojnie.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie.

(Flp 4,7)
 

 


 


 

To czysta strata czasu wyobrażać sobie, co byś zrobił, gdyby sytuacja była inna. Ona nie jest inna.

Bracia ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co ze mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną.

(Flp 3,13)
 

Najpewniejszy sposób, aby nie ponieść klęski,
to postanowić, że się zwycięży.

Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie.

(Joz 24,25)
 

 


 

 


 

O wspaniałości efektu końcowego decyduje
to, co zrobisz ponad normę.

Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz niż mówię.

(Flm 1,21)
 

Sukces wynagradza trudy walki temu,
Kto o niego walczy.

Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości.

(Ps 126,5)

 
 

 


 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Gdzie Bóg, Król świata całego

Dokonał życia swojego.

Gdzie Bóg, Król świata całego

Dokonał życia swojego.

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Ta sama Krew cię skropiła,

Która nas z grzechów obmyła.

Ta sama Krew cię skropiła,

Która nas z grzechów obmyła.

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Z ciebie moc płynie i męstwo,

W tobie jest nasze zwycięstwo.

Z ciebie moc płynie i męstwo,

W tobie jest nasze zwycięstwo.

 

Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone,

Krwią przenajświętszą Baranka skropione,

Że tam Zbawiciel na tobie

Umarł i poświęcił ciebie.

Że tam Zbawiciel na tobie

Umarł i poświęcił ciebie.

 

Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,

Na sobie niosąc zbawienie światowe,

Na tobie Jezus spoczywał,

Gdy w gorzkich mękach umierał.

Na tobie Jezus spoczywał,

Gdy w gorzkich mękach umierał.