Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13 listopada 2023 r.

Wierzę w Święty Kościół, II - kompendium

 

 

 

 

 

 

 

Kościół stale podaje „sole trzeźwiące”: rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź, Komunię świętą, by oprzytomnieć i odgadnąć w sobie Bożą sprawę.

Pełnić wolę Bożą oznacza odsłonić w sobie dobro.

ks. Jan Twardowski

     

 

 

 

 

Kto należy do Kościoła katolickiego?

Do pełnej wspólnoty Kościoła katolickiego należy ten, kto w jedności z PAPIEŻEM i biskupami przez wyznanie wiary katolickiej i przyjmowanie SAKRAMENTÓW wiąże się z Jezusem Chrystusem. [836-838]

Bóg chciał jednego Kościoła dla wszystkich. Niestety my chrześcijanie nie pozostaliśmy wierni temu pragnieniu Chrystusa. Jednakże przez wiarę i wspólny chrzest także obecnie łączymy się coraz ściślej ze sobą.

 

 

 

 

Jaki jest stosunek Kościoła do Żydów?

Żydzi są "starszymi braćmi" chrześcijan, ponieważ Bóg umiłował ich najpierw i najpierw do nich przemówił. Fakt, że Jezus Chrystus jako człowiek jest Żydem, łączy nas. Fakt, że Kościół widzi w Nim Syna Boga żywego dzieli nas. W oczekiwaniu na ostateczne przyjście Mesjasza jesteśmy jedno. [839-840]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemów do wszystkich Izraelitów; Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Kpl 19, 2

 

 

 

 

 

 

Nie sądźcie, ze przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.

Przyszedłem nie po to, aby je znieść. ale wypełnić.

Mt 5,17

 

 

 

Wiara żydowska jest korzeniem naszej wiary. Pismo Święte Żydów, nazywane przez nas Starym Testamentem, jest pierwszą częścią naszego Pisma Świętego. Żydowskochrześcijański obraz człowieka, którego wymiar etyczny kształtuje dziesięć przykazań, jest fundamentem zachodnich demokracji. Należy się wstydzić, że chrześcijanie przez stulecia nie dopuszczali myśli o ścisłym spokrewnieniu z judaizmem i przy pomocy pseudoteologicznych argumentów zaogniali nienawiść do Żydów, prowadzącą często do ich mordowania. Z okazji Roku Jubileuszowego papież Jan Paweł II szczególnie prosił o przebaczenie tych krzywd. Sobór Watykański II stwierdza jasno, że Żydzi jako naród nie ponoszą żadnej zbiorowej winy za ukrzyżowanie Chrystusa.

 

 

Jak Kościół patrzy na pozostałe religie?

 

Kościół uznaje wszystko to, co w innych religiach jest dobre i prawdziwe. Szanuje i popiera wolność religijną jako prawo człowieka. Wie jednak, że to Jezus Chrystus jest jedynym Zbawcą wszystkich ludzi. On jedynie jest "drogą, prawdą i życiem" (J 14, 6). [841-845,846-848]

 

Każdy, kto szuka Boga, jest bliski nam chrześcijanom. Szczególny stopień "pokrewieństwa" istnieje w przypadku muzułmanów. Podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo również islam należy do religii monoteistycznych (MONOTEIZM). Także muzułmanie czczą Boga Stwórcę i Abrahama jako ojca ich wiary. Koran uważa Jezusa za wielkiego proroka. Maryja, Jego Matka, jest matką proroka. Kościół naucza, że wszyscy Ludzie, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Jego Kościoła, ale szczerze i otwarcie poszukują Boga i postępują za głosem sumienia, osiągną wieczne zbawienie. Kto jednak poznał, że Jezus Chrystus jest "drogą i prawda i życiem", ale nie chce za Nim podążać, ten innych drogach nie znajdzie zbawienia. Zawiera się to w zdaniu: "Extra ecclesiam nulla salus" (poza Kościołem nie ma zbawienia).

 

 

Dlaczego Kościół nazywa się apostolski?

Kościół nazywa się apostolski, ponieważ został łożony przez apostołów, ich Tradycji się trzyma i przez ich następców jest kierowany. [857-860,869,877]

Jezus powołał APOSTOŁÓW jako grono swoich najściślejszych współpracowników. Byli naocznymi świadkami Jego samego i Jego znaków. Po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. Zesłał na nich Ducha Świętego i skierował ich jako swoich pełnoprawnych posłańców z misją na cały świat. W młodym Kościele byli gwarantami jedności. To posłannictwo i pełnomocnictwo przekazali przez gest włożenia rąk swoim następcom, biskupom. Tak dzieje się do dziś. Ten proces nazywa się SUKCESJĄ APOSTOLSKĄ.

 

 

Jak jest zbudowany jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół?

 

Kościół stanowią ŚWIECCY i duchowni (KLER). Jako dzieci Boże cieszą się tą samą godnością. Mają równoważne zadania, choć odmienne. Posłannictwem świeckich jest przeobrażać świat w królestwo Boże Wraz z nimi w jednym szeregu stoją duchowni, pełniący w Kościele posługę przewodzenia, nauczania i uświęcania. W obu stanach istnieją chrześcijanie, którzy w szczególny sposób oddają się Bogu do dyspozycji przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (np. zakonnicy i zakonnice). [871-876, 934-935]

 

 

Religia żydowska nie jest dla nas czymś zewnętrznym, lecz przynależy w pewnej mierze do wnętrza naszej religii. Tym samym do niej mamy stosunek taki jak do żadnej innej religii. Jesteście naszymi uprzywilejowanymi braćmi i można by powiedzieć naszymi starszymi braćmi.

św. JAN PAWEŁ II podczas wizyty w Wielkiej Synagodze w Rzymie. 1986r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie szczególnej pozycji Kościoła w Rzymie każdy inny Kościół musi trwać z nim w zgodzie, to znaczy wierzący na całym świecie, gdyż w nim nieustannie zachowywana jest tradycja apostołów.

ŚW. IRENEUSZ Z LYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTOŚĆ jest odwiecznym przymiotem Boga.

W języku łacińskim istnieje słowo „fanum" na oznaczenie tego, co boskie, czyste, różne od tego, co "profanum", codzienne.

Bóg jest "zupełnie Inny", jest Świętym Izraela. (Iz 30, 15).

Jezus przychodzi na świat jako "Święty Boga" (J 6, 69).

Na podstawie Jego zachowania można definiować, co to znaczy być "świętym"; to kierując się bezgraniczną miłością okazywać współczucie i litość, pomagać i leczyć, aż po krzyż i Zmartwychwstanie.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy chrześcijanin ma za zadanie świadczyć o Ewangelii własnym życiem. Ale Bóg z każdym człowiekiem idzie jego własną drogą powołania. Jednych posyła jako świeckich, żeby w rodzinach i życiu zawodowym pośród świata budowali królestwo Boże. Wszystkimi potrzebnymi do tego darami Ducha Świętego obdarza ich w sakramentach chrztu i BIERZMOWANIA. Innym zleca posługę pasterską. Mają Jego Lud prowadzić, nauczać i uświęcać.

Tego zadania nikt nie może sobie przypisać. Sam Pan musi posłać i przez sakrament święceń dać siłę na drogę. Tylko w ten sposób człowiek może działać w imieniu Chrystusa i udzielać SAKRAMENTÓW.

 

 

Na czym polega powołanie świeckich?

ŚWIECCY są posłani, by angażując się w życie społeczne, przyczyniali się do wzrastania królestwa Bożego wśród ludzi. [897-913,940-943]

Osoba świecka nie jest chrześcijaninem drugiej kategorii, ponieważ ma udział w kapłaństwie Chrystusa (powszechne kapłaństwo wiernych). Zabiega o to, żeby ludzie w jej otoczeniu (w szkole, na studiach, w rodzinie, miejscu pracy) poznali Ewangelię i nauczyli się kochać Chrystusa. Swoją wiarą wpływa na kształt społeczeństwa, gospodarki i polityki. Świecki czynnie uczestniczy w życiu Kościoła, podejmując się chociażby posługi ministranta czy lektora, jest gotowy być animatorem, angażuje się w prace gremiów i rad kościelnych (np. rady parafialnej). Właśnie młodzi ludzie powinni intensywnie zastanawiać się nad tym, gdzie jest ich miejsce zamierzone przez Boga.

 

 

Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną?

Zasada demokracji brzmi: wszelka władza pochodzi od ludu. W Kościele jednak wszelka władza pochodzi od Chrystusa. Dlatego Kościół ma strukturę hierarchiczną. Jednocześnie Chrystus nadał jej kolegialną strukturę. [874-879]

Wymiar hierarchiczny w Kościele to sam Chrystus działający w Kościele poprzez osoby mające święcenia, które za łaską Bożą czynią lub dają to, czego same z siebie nie byłyby w stanie uczynić lub dać, tzn. kiedy sprawują SAKRAMENTY w imieniu Chrystusa i nauczają pełnią Jego władzy. Wymiar kolegialny polega na tym, że całość wiary powierzona została wspólnocie dwunastu apostołów, których następcy pod przewodem sukcesora Piotra kierują Kościołem. Właśnie z powodu tej zasady kolegialności nieodzowne są w Kościele sobory. Również w innych gremiach kościelnych, na synodach i w radach, mogą przynosić owoc wielorakie dary Ducha Świętego i powszechny wymiar Kościoła.

 

 

Jakie zadanie ma papież?

 

Jako następca św. Piotra i głowa Kolegium Biskupów PAPIEŻ jest gwarantem jedności Kościoła. Posiada najwyższą władzę duszpasterską i najwyższy autorytet w sprawach dotyczących dyscypliny i nauczania wiary. [880-8c82, 936-937]

 

 

ŚWIECCY (laikat, od gr. iaos - lud)

powszechny stan w Kościele; jego członkami są należący do ludu Bożego ochrzczeni chrześcijanie, którzy nie przyjęli sakramentu święceń.

 

 

 

KLER (duchowni, gr. kleroi - wybrani) osoby, które przyjęły święcenia w Kościele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem powołany, by być kimś i czynić coś, do czego nie jest powołany nikt inny. Zajmuję miejsce w planie Bożym i na Bożej ziemi, którego nie zajmuje nikt inny.

BŁ. JOHN HENRY NEWMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIERARCHIA (gr. hieros i arche - święty początek)

strukturalna budowa Kościoła oparta na Chrystusie, od którego pochodzi wszelka władza i autorytet.

 

 

 

 

 

 

PAPIEŻ (gr. pappas - ojciec)

następca apostoła Piotra, Biskup Rzymu. Ponieważ Piotr był pierwszym wśród apostołów, papież jako jego następca zajmuje pierwsze miejsce w Kolegium Biskupów. Jako zastępca Chrystusa jest najwyższym pasterzem, kapłanem i nauczycielem Kościoła.

 

 

 

Jezus obdarzył Piotra jedyną uprzywilejowaną pozycją wśród apostołów. Uczynił go najwyższym autorytetem pierwotnego Kościoła. Rzym, miejsce, gdzie znajdowała się wspólnota, której przewodził Piotr, a zarazem miejsce jego męczeństwa, stał się po jego śmierci centrum młodego Kościoła. Każda wspólnota pozostawała w jedności z Rzymem. To miernik słusznej, pełnej i niezmąconej błędem wiary apostolskiej. Aż po dzień dzisiejszy każdy BISKUP Rzymu, tak jak Piotr, jest najwyższym pasterzem Kościoła, którego Głową jest Chrystus. Tylko w takiej funkcji papież jest "zastępcą Chrystusa na ziemi". Jako najwyższy autorytet w sprawach duszpasterskich i nauczania czuwa nad bezbłędnym przekazem wiary. W razie potrzeby może cofnąć pozwolenie nauczania lub w przypadku ciężkich wykroczeń w kwestiach wiary i obyczajów może pozbawić urzędu dostojników Kościoła. Jedność w sprawach wiary i obyczajów, której gwarantem jest URZĄD NAUCZYCIELSKI na czele z papieżem, stanowi swoisty "system odpornościowy" i siłę oddziaływania Kościoła katolickiego.

 

 

Czy biskupi mogą postępować i nauczać wbrew papieżowi, czy papież może postępować i nauczać wbrew biskupom?

BISKUPI nie mogą postępować i nauczać wbrew PAPIEŻOWI, lecz wyłącznie w łączności z nim. Papież natomiast w jasno określonych przypadkach może podjąc decyzję bez zgody biskupów. [883-885, 880-890]

Jednakże w swoich decyzjach PAPIEŻ jest związany wiarą Kościoła. Istnieje coś takiego jak nadprzyrodzony zmysł wiary Kościoła. Jest to sprawiane przez Ducha Świętego powszechnie istniejące zasadnicze przekonanie w kwestiach wiary, w pewnej mierze zdrowy rozsądek kościoła, zatem trwanie "w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i w tej samej myśli" (św. Wincenty z Lerynu).

 

 

Czy papież rzeczywiście jest nieomylny?

Tak. Ale PAPIEŻ wypowiada się w sposób nieomylny tylko wtedy, gdy uroczystym aktem kościelnym ("ex cathedra") ogłasza dogmat, tzn. gdy przedstawia obowiązujące rozstrzygnięcia w sprawach wiary i moralności. Nieomylny charakter mogą mieć również decyzje Kolegium Biskupów pozostającego w łączności z papieżem, np. decyzje soboru powszechnego. [888-892]

Nieomylność papieża nie ma nic wspólnego z jego nieskazitelnością moralną. Nieomylny jest właściwie Kościół, ponieważ Jezus obiecał mu Ducha Świętego, który zachowa go w prawdzie i poprowadzi ku jej coraz głębszemu poznaniu. Kiedy nagle oczywista prawda wiary zostanie zanegowana lub błędnie zinterpretowana, Kościół musi wypowiedzieć decydujące słowo, które stwierdzi, co jest prawdą, a co fałszem. Tym słowem jest głos papieża. Jako Następca Piotra i pierwszy z biskupów jedynie on ma pełnię władzy, aby sporną kwestię sformułować tak, żeby ta jako "pewna do wierzenia" była przedłożona wierzącym po wszystkie czasy. Mówi się wówczas, że PAPIEŻ ogłasza dogmat. Taki dogmat w swej treści nigdy nie zawiera czegoś nowego. Dogmat ogłasza się bardzo rzadko. Ostatni pochodzi z 1950 roku.

 

Materiały zostały opracowane na podstawie YouCat

 

 

 

RZYM

Wspólnota rzymska od początku była traktowana jako "najważniejszy, najstarszy i wszystkim znany Kościół", który "został założony w Rzymie przez obu najznakomitszych apostołów Piotra i Pawła (...). Ze względu na ich wyjątkową rangę z tym Kościołem musi pozostawać w zgodzie każdy Kościół, tzn. wierzący wszędzie na świecie, ponieważ w tym Kościele zawsze zachowywana jest Tradycja Apostołów" (św. Ireneusz z Lyonu). Fakt, że obaj apostołowie ponieśli w Rzymie śmierć męczeńską, dodatkowo nadał wspólnocie rzymskiej znaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISKUP (gr. Episkopein - nadzorować)

następca apostołów. Przewodzi diecezji (Kościół partykularny). Biskup jako członek Kolegium Biskupów pod przewodem papieża troszczy się również o cały Kościół.

 

 

 

KAPŁAN (gr. Presbyteros - starszy) współpracownik biskupa w przepowiadaniu Ewangelii i udzielaniu Sakramentów. Sprawuje swoją posługę w łączności z innymi kapłanami pod przewodem biskupa.

 

 

 

 

Módlcie się za mnie, żebym uczył się coraz bardziej miłować Jego owczarnię, Kościół święty, czyli Was wszystkich i każdego z osobna. Módlcie się za mnie, żebym z bojaźni nie uciekł przed wilkami. Módlmy się za siebie wzajemnie I prośmy, żeby Pan nas podtrzymywał, i żebyśmy od Niego uczyli się podtrzymywać siebie nawzajem.

BENEDYKT XVI na początku swojego pontyfikatu, 14.07.2005 r.

 

 

 

 


Myśli wyszukane o Świętym Kościele

 

Jezus pragnął dzielić się radością ze swoimi Apostołami i modlił się, by "moja radość była w was". Radość była znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan. Na wiele sposobów św. Paweł powtarza ten refren: "Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się". W podziękowaniu za wielką łaskę chrztu, z radością służmy Kościołowi. I pamiętajmy, że radość nie wypływa jedynie z temperamentu, lecz jest kwestią wyboru i wymaga pielęgnacji.

Matka Teresa z Kalkuty

Najłatwiej jest zatrzymać przewrót w fazie demoralizacji, pod warunkiem że naród jest silny moralnie, czyli wierzy w Boga, kocha Kościół, broni religii. Uderzenie następuje zawsze w system wartości.

Małgorzata Rutkowska

 
 

Pomyśl:

Jak często potrafię rozpoznać głos Boży na kartach Pisma Świętego

 i w nauczaniu Kościoła?

Dlategoż się Kościół zowie filarem i umocnieniem prawdy,

przeto iż zbłądzić około Pisma i prawdy nie może, zawieść nikogoż nie może.

Piotr Skarga

 

 
 

Broni się wiary przed próbami zamknięcia jej w „zakrystii”, a więc w obszarze symbolizującym prywatność. Czy słusznie? Czy na tym polega jej słabość? A może słabość wiary bierze się stąd, że jest ona za mało „prywatna”, a za bardzo „publiczna”?

 

ks. Józef Tischner

...anemia naszego życia moralnego nie jest winą kościoła, tylko słabych katolików, którzy kochają kościół i są do niego przywiązani, ale go nie słuchają.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 
 

Często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ci co ją przekazują. (..)

Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem,

gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem.

Papież Franciszek

 

Sam Kościół z biegiem lat dorasta,

dojrzewa do coraz głębszego odczytywania Ewangelii.

 

ks. Jan Twardowski

 

 
     

 


Myśli wyszukane o Świętym Kościele

 

Każdy kościół jest cząstką królestwa niebieskiego, w którym obowiązuje język

ojczysty, to znaczy język Ewangelii świętej – język miłości, dobroci, życzliwości.

Z kościołem kojarzą się największe rodzinne wzruszenia.

 

ks. Jan Twardowski

Sytuacja Kościoła zawsze będzie taka, jaka będzie sytuacja ludzi.

 

bł. Jerzy Popieuszko

.

 
 

„Kościół jest matką. To nasza ‘Święta Matka Kościół’, która nas rodzi przez Chrzest, daje nam rozwijać się w swojej wspólnocie i okazuje postawę macierzyństwa, łagodności, dobroci: Matka Boża i Matka Kościół umieją tulić swoje dzieci, darzyć je czułością. Myśleć o Kościele bez tego macierzyństwa to wyobrażać sobie sztywne stowarzyszenie, stowarzyszenie bez ludzkiego ciepła, osierocone.”

 

Papież Franciszek

 

W rocznicę konsekracji kościoła pamiętajmy, że każdy kościół jest domem Niewidzialnego, miejscem spotkania z Jezusem eucharystycznym. Miejscem tajemnicy.

„Niebo, ziemia ani morze pojąć, co to Bóg, nie może” — śpiewamy w starej pieśni.

 

ks. Jan Twardowski

 

 
 

Kościół Boży nieustannie nam pomaga, aby w nas był Bóg, aby On dobrze w nas się czuł; przygotowuje nas do tego zadania, by przez nas i nasze życie docierał

do wszystkich miejsc, spraw i stosunków, by nadawać im Boże oblicze i charakter.

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

. Spośród świątyń wszystkich wyznań całego świata Kościół katolicki jest jedynym miejscem nieustannej adoracji Jezusa.

Jest miejscem adorowania Jego obecności

 

ks. Jan Twardowski

 
 

Bądźmy chrześcijanami nie tylko w skrytości serca, przy zamkniętych drzwiach domu,

w kruchcie kościelnej, ale też na ulicy, w biurze, w warsztacie fabrycznym,

na roli i tylu innych miejscach, gdzie żyje i pracuje człowiek.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 

"Kościelna hierarchia naśladuje w jakiejś mierze niebieską hierarchię,

ale nie dochodzi do jej podobieństwa w sposób doskonały".

św. Tomasz z Akwinu